5 thoughts on “Tree of Life…

  1. آب دریا را هر چند نتوانستن کشید/هم به قدر تشنگی باید چشید(مولانا)زیبایی های طبیعت فوق العده هستند و آدم هر چه قدر بینش و نگرش و حس قوی نسبت به اون داشته باشه.باز هم کم هست و باید نسبت به تشنگی اش سیرای گردد.رسیدن به این نوع حس کشف واقعیت و حقایق و زیبایی های جهان هستی توانایی دریافت پیوندهای پنهانی است که بین پدیده ها وجود دارد

Leave a Reply